Java数据结构——基于数组的表

1/5/2008来源:Java教程人气:4431


  我没看过 其他语言版的数据结构,但觉得Java的实现方法很巧妙--用类和对象来实现.基于数组的表,思想很简单就是定义一个类用来存储一组数据,我定义的是ArrayListClass类,在类中定义用来操作数组的方法.其实就是 这么简单,但具体操作起来就会碰到很多麻烦了! 我们这个ArrayListClass类中首先应该包括一个数组型的域list,用来存放数据,这样放在同一数组中数据之间就产生了位置上的联系,使对数据的操作便的简单.然而这个数组到底是什么数据类型的,我们期望这个表能用于所有的数据类型,我们不能将他单纯的固定成某一种.所以我们必须将这个数据普通化,解决的办法就是定义一个类,作为所有数据类型的超类.看这个DataElement: public abstract class DataElement { public abstract boolean equals(DataElement otherElement); public abstract int compareTo(DataElement otherElement); public abstract void makeCopy(DataElement otherElement); public abstract DataElement getCopy(); } 将他定义成为抽象的,再在定义其他数据类型时继续并实现它,我定义了两个数据类型IntElement和StringElement: IntElement: public class IntElement extends DataElement { protected int num; //constrUCtors public IntElement(){ num=0; } public IntElement(int number){ num=number; } public IntElement(IntElement otherElement){ num=otherElement.num; } ///get-set Methods public void setNum(int number){ num=number; } public int getNum(){ return num; } /* (non-Javadoc) * @see DataElement#equals(DataElement) */ public boolean equals(DataElement otherElement) { // TODO Auto-generated method stub IntElement newe=(IntElement)otherElement; return (this.num==newe.num); } /* (non-Javadoc) * @see DataElement#compareTo(DataElement) */ public int compareTo(DataElement otherElement) { // TODO Auto-generated method stub IntElement newe=(IntElement)otherElement; if(this.num==newe.num) return 0; else if(this.num>newe.num) return 1; else return -1; } /* (non-javadoc) * @see DataElement#makeCopy(DataElement) */ public void makeCopy(DataElement otherElement) { // TODO Auto-generated method stub IntElement newe=(IntElement)otherElement; this.num=newe.num; } /* (non-Javadoc) * @see DataElement#getCopy() */ public DataElement getCopy() { // TODO Auto-generated method stub IntElement newElement=new IntElement(); newElement.num=this.num; return newElement; } public String toString(){ return String.valueOf(num); } } StringElement: public class StringElement extends DataElement { /** * */ PRivate String str; //constructors public StringElement() { str=null; } public StringElement(String string){ str=string; } public StringElement(StringElement otherElement){ str=otherElement.str; } //get-set Methods public void setStr(String string){ str=string; } public String getStr(){ return str; } /* (non-Javadoc) * @see DataElement#equals(DataElement)