QQ空间免费开场导航及背景皮肤代码

4/5/2009来源:QQ空间人气:9677

 名称:欢迎来我家!

 类型:欢迎动画

 javascript:window.top.space_addItem(14,4386,0,0,1,1,0);

 名称:与你分享

 类型:欢迎动画

 Javascript:window.top.space_addItem(14,4387,0,0,1,1,0);

 名称:清甜爽口

 类型:导航javascript:window.top.space_addItem(13,4384,0,0,150,700,0);

 名称:小小罗

 类型:皮肤

 javascript:window.top.space_addItem(1,5669,0,0,0,1,0);

 名称:激情四射

 类型:皮肤

 javascript:window.top.space_addItem(1,5668,0,0,0,1,0);

 名称:Rooney

 类型:皮肤

 javascript:window.top.space_addItem(1,5667,0,0,0,1,0);

 名称:Ballack

 类型:皮肤

 javascript:window.top.space_addItem(1,5666,0,0,0,1,0);

 名称:国旗

 类型:皮肤

 javascript:window.top.space_addItem(1,2250,0,0,1,1,0);

 代码用法:

 进入你的QQ空间,点“装扮空间”,将上面代码拷到你的地址栏上,按“ENTER”键,看到效果后,点“保存装扮方案”即可。