Fireworks制作眨眼睛动画

10/24/2015来源:Fireworks教程人气:588

  用fireworks能非常轻松地制作眨眼睛动画,大家一看下面的图解就能很快明白和上手。

Fireworks制作眨眼睛动画 三联