javascript/jquery键盘事件介绍

12/6/2015来源:Javascript教程人气:834

一、首先需要知道的是:
1、keydown()
keydown事件会在键盘按下时触发.
2、keyup()
keyup事件会在按键释放时触发,也就是你按下键盘起来后的事件
3、keyPRess()
keypress事件会在敲击按键时触发,我们可以理解为按下并抬起同一个按键

二、获得键盘上对应的ascII码:

$(document).keydown(function(event){ 
alert(event.keyCode); 
}); 

 

$tips: 上面例子中,event.keyCode就可以帮助我们获取到我们按下了键盘上的什么按键,他返回的是ascII码,比如说上下左右键,分别是38,40,37,39;

三、实例(当按下键盘上的左右方面键时)
 代码如下:

$(document).keydown(function(event){ 
//判断当event.keyCode 为37时(即左方面键),执行函数to_left(); 
//判断当event.keyCode 为39时(即右方面键),执行函数to_right(); 
 if(event.keyCode == 37){ 
    to_left(); 
    }else if (event.keyCode == 39){
    to_right(); 
    } 
    else if (event.keyCode == 38){ 
    to_top(); 
    } 
    else if (event.keyCode == 40){ 
    to_bottom();
    } 
}); 

function to_left(){ $(".abc").CSS({'left':'-=10'});}

function to_right(){ $(".abc").css({'left':'+=10'});}

function to_top(){$(".abc").css({'top':'-=10'});}

function to_bottom(){$(".abc").css({'top':'+=10'});}