Java多线程-并发容器

12/12/2015来源:Java教程人气:616

java多线程-并发容器

         在Java1.5之后,通过几个并发容器类来改进同步容器类,同步容器类是通过将容器的状态串行访问,从而实现它们的线程安全的,这样做会消弱了并发性,当多个线程并发的竞争容器锁的时候,吞吐量会下降。那并发容器是为多线程并发而设计的。那么java1.5中添加了哪些并发容器?

      1、ConCurrentHashMap  来替代同步的HashMap 实现     

      2、CopyOnWriteArrayList  是List的同步实现       3、Queue 和 BlockQueue  接口     

     4、ConCurrentLinkedQueue  一个并发优先级的队列注意: java6中加入ConCurrentSkipListMap 和 ConCurrentSkipListSet 用来作为同步的SortedMap 和SortedSet ..

二、ConCurrentHashMap     

 

我们都知道同步容器类每当执行一个操作的时候都会持有一个锁,如果同步容器中非常大,比如遍历查找是否存某个对象,消耗时间非常长,但是这段时间不允许其他线程访问这个容器,这是一种糟糕是事情。下载地址  ConCurrentHashMap 和HashMap 一样都是一个hash表,但是ConCurrentHashMap与HashMap完全使用不同的锁策略。它可以提供更好的并发性和伸缩性。在ConCurrentHashMap之前,是使用共用一个锁,进行同步每一个方法。并且严格的限制只有一个线程能同时访问容器;而ConcurrentHashMap 使用了更加细粒度的锁,-分离锁( 详情:ReentrantLock)这个锁机制允许更深层的共享访问,任何多线程可以并发的读操作访问此容器,当且仅当只用一个线程可以进行写容器操作。这样读线程和写线程都可以并发的访问容器大大提高了吞吐量,也没有怎么损失单线程的性能。但是,在应用的需求是线程独占访问枷锁的时候,ConCurrentMap是无法胜任的。

 

三、CopyOnWriteArrayList

 

CopyOnWriteArrayList 是 List容器的并发容器的替代品,通常它提供了更好的并发性,避免在容器迭代时候进行加锁和复制。下面是一段源代码

 

Java代码 复制代码 收藏代码
 1. public E set(int index, E element) {  
 2.        final ReentrantLock lock = this.lock;  
 3.        lock.lock();  
 4.        try {  
 5.            Object[] elements = getArray();  
 6.            E oldValue = get(elements, index);  
 7.   
 8.            if (oldValue != element) {  
 9.                int len = elements.length;  
 10.                Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len);  
 11.                newElements[index] = element;  
 12.                setArray(newElements);  
 13.            } else {  
 14.                // Not quite a no-op; ensures volatile write semantics  
 15.                setArray(elements);  
 16.            }  
 17.            return oldValue;  
 18.        } finally {  
 19.            lock.unlock();  
 20.        }  
 21.    }  
 public E set(int index, E element) {
    final ReentrantLock lock = this.lock;
    lock.lock();
    try {
      Object[] elements = getArray();
      E oldValue = get(elements, index);

      if (oldValue != element) {
        int len = elements.length;
        Object[] newElements = Arrays.copyOf(elements, len);
        newElements[index] = element;
        setArray(newElements);
      } else {
        // Not quite a no-op; ensures volatile write semantics
        setArray(elements);
      }
      return oldValue;
    } finally {
      lock.unlock();
    }
  }

     在操作之前:lock.lock(); 然后  lock.unlock(); 释放

  
Java代码 复制代码 收藏代码
 1. /** 
 2.    * {@inheritDoc} 
 3.    * 
 4.    * @throws IndexOutOfBoundsException {@inheritDoc} 
 5.    */  
 6.   public E get(int index) {  
 7.       return get(getArray(), index);  
 8.   }  
 /**
   * {@inheritDoc}
   *
   * @throws IndexOutOfBoundsException {@inheritDoc}
   */
  public E get(int index) {
    return get(getArray(), index);
  }
 
   读取不会加锁和释放锁操作。